අතිධ්වනික පිරිසිදුකාරකය

අතිධ්වනික ක්ලීනර් යනු වන්ධ්‍යාකරණ ක්‍රියාවලියේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි දියුණු කරන සහ පරිපූර්ණ විෂබීජ නාශක සහතික කරන විශිෂ්ට උපාංගයකි.


    1

සියලු 21 ප්රතිඵල පෙන්වමින්