ගුණකය පරස්පර කෝණය


    1

සියලු 13 ප්රතිඵල පෙන්වමින්