දන්ත ආදර්ශ Trimmer

දන්ත ආකෘති ට්‍රයිමර් යනු වෘත්තිකයන්ට සිනිඳු සහ පැතලි දාර සහිත පරිපූර්ණ දන්ත ආකෘති ලබා ගැනීමට ඉඩ සලසන යන්ත්‍රයකි.


    1

සියලු 16 ප්රතිඵල පෙන්වමින්