දන්ත ඉටි යන්ත්රය

A dental lab electric waxer helps dentists and laboratory technicians to carve and shape dental waxes.    1

සියලු 19 ප්රතිඵල පෙන්වමින්