දන්ත රෝග අනාවරකය

දන්ත ක්ෂය රෝග අනාවරකයක් මඟින් දන්ත වෛද්‍යවරයාට කුහර වඩාත් නිවැරදිව හඳුනා ගැනීමට සහ දිරාපත් වූ පටක හඳුනා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය පහසු කිරීමට ඉඩ සලසයි.


    1

සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්