දන්ත රසායනාගාර සරඹ පින්

pindex දන්ත යන්ත්‍රයක් ඕනෑම දන්ත රසායනාගාර කාර්මික ශිල්පියෙකුට අත්‍යවශ්‍ය උපාංගයකි. pindex පද්ධතිය භාවිතා කිරීම සඳහා දන්ත ආකෘතියක් තුළ කුඩා නාලිකා සිදුරු කිරීමට ඇති එකම විශ්වසනීය ක්රමය එයයි.


    1

සියලු 11 ප්රතිඵල පෙන්වමින්