ප්රතිවිරෝධතා කෝණය අඩු කිරීම


1 හි 28-29 දර්ශනය පෙන්වන්න