රැහැන්ගත සුව කිරීමේ ආලෝකය

A dental wired curing light is a dental equipment that used for light healing resin composites polymerization.


    1

සියලු 4 ප්රතිඵල පෙන්වමින්