රික්ත සැකසුම් යන්ත්‍රය

මුඛ ආරක්ෂක සහ දත් සුදු කිරීමේ තැටි වැනි විශේෂිත දන්ත උපකරණ සෑදීම සඳහා දන්ත රික්ත සාදන යන්ත්‍රයක් අත්‍යවශ්‍ය වේ.


    1

සියලු 9 ප්රතිඵල පෙන්වමින්