දන්ත පෝසිලේන් උදුන

දන්ත පෝසිලේන් උදුනක් යනු ඕනෑම දන්ත රසායනාගාරයක් සඳහා අත්‍යවශ්‍ය යන්ත්‍රයකි. එය පෝසිලේන් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට රසායනාගාර කාර්මිකයින්ට ඉඩ සලසන විශ්වාසදායක යන්ත්‍රයකි.


    1

සියලු 7 ප්රතිඵල පෙන්වමින්