විදුලි පල්ප් පරීක්ෂක

An electric pulp tester allows the dentist to accurately diagnose the pulp vitality through contemporary methods.


    1

සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්