ස්වයං-මුද්‍රා වන්ධ්‍යාකරණ බෑග්

Self-seal sterilization pouches offer a simple method to store and package instruments ready for sterilization.


    1

තනි ප්රතිඵලයක් පෙන්වනවා