එන්ඩෝ උපකරණ

අන්තරාසර්ග උපකරණ සහ අන්තරාසර්ග දන්ත වෛද්‍ය විද්‍යාව මීට වසර ගණනාවකට පෙර පැවති තත්වයට වඩා විශාල ලෙස වෙනස් වී ඇත. වසර ගණනාවක් පුරා තාක්ෂණික දියුණුවට ස්තූතිවන්ත වන්නට, දන්ත ක්‍රියා පටිපාටි ඔවුන්ගේ කාලය අඩු වන අතර නිරන්තරයෙන් හා දිනපතා දන්ත වෛද්‍ය ප්‍රායෝගිකව ඔවුන්ගේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ නංවයි.1 හි 28-61 දර්ශනය පෙන්වන්න