ගුට්ටා පර්චා කටර්

ගුටා පර්චා කටර් වැඩ ප්‍රවාහය වැඩි දියුණු කරන අතර දන්ත වෛද්‍යවරයාට ගුටා පර්චා සුමට ලෙස කැපීමට ඉඩ සලසයි.


    1

සියලු 3 ප්රතිඵල පෙන්වමින්